https://www.livechatalternative.com/

Заседание ОБС Чупрене на 30.06.2016 год. от 09.30 ч.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 30.06.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

                   1.Предложение за  решение за обявяване на ден за Празник на Община Чупрене

                  2.Предложение за  определяне на позицията на Община Чупрене и даване мандат на гласуване на заместник-представителя на Община Чупрене на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

                   3.Предложение за  приемане на Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност за периода 2016 – 2019 год.

                   4.Предложение за  определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг                                           

                                      5.Предложение за  придобиване право на собственост чрез правна сделка на УПИ V, кв.14 по регулационния план на с.Върбово, в едно с построената в него масивна сграда.

                    6. Разни 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/        

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

 

Материали ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за  решение за обявяване на ден за Празник на Община Чупрене

2.Предложение за  определяне на позицията на Община Чупрене и даване мандат на гласуване на заместник-представителя на Община Чупрене на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

3.Предложение за  приемане на Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност за периода 2016 – 2019 год.

4.Предложение за  определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг