Заседание ОБС с.Чупрене на 08.08.2016 год. от 09.30 ч

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

                   1.Предложение за определяне на представител на Общински съвет Чупрене за включване в състава на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

                   2.Предложение за  определяне на позицията на Община Чупрене и даване мандат на гласуване на представителя на Община Чупрене на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

                     3.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2016 год. 

                   4.Предложение за  отмяна на Решение № 508, взето с Протокол № 39 от 17.07.2015 год. като нецелесъобразно

                   5.Предложение за актуализация на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене

                     6.Предложение за извършване на инвентаризация на горските територии от ОГФ

                   7.Предложение за изработване на ПУП – план за регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009, ПИ 024010, ПИ 024012, ПИ 024013 и ПИ 024014 от КВС на с.Протопопинци, община Чупрене, област Видин и промяна на предназначението на земята в изброените имоти                                           

                                       8.Предложение за изработване на ПУП – план за регулация и план за застрояване на ПИ 024001 и ПИ 024002 от КВС на с.Протопопинци, община Чупрене, област Видин и промяна на предназначението на земята в изброените имоти                                               

                    9.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Цвета Еленкова Тричковска б.ж. на с. Горни Лом

                   10.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Иван Михайлов Терзийски б.ж. на с. Горни Лом

                  11.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Анто Тодоров Симеонов б.ж. на с. Горни Лом

                  12.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на Яким Цветков Ячков от с. Долни Лом

                  13.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Алекси Георгиев Цветков б.ж. на с. Търговище

                    14. Разни 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/        

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

 

 

МАТЕРИАЛИ ДНЕВАН РЕД:

1. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в землището на с.Долни Лом

2. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в землището на с.Горни Лом – 1

3. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в землището на с.Горни Лом – 2

4. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в землището на с.Горни Лом – 3

5. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в землището на с.Търговище

6.  Предложение приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2016 год. 

7.  План за работа на Общински съвет Чупрене за второ шестмесечие на  2016год.

8. Предложение актуализация на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене

9. Предложение определяне на представител на Общински съвет Чупрене за включване в състава на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

10. Предложение за извършване на инвентаризация на горските територии от ОГФ

11. Предложение отмяна на Решение № 508, взето с Протокол № 39 от 17.07.2015 год.

12.  Предложение изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009, ПИ 024010, ПИ 024012, ПИ 024013 и ПИ 024014  от КВС на с.Протопопинци, общ.Чупрене

13. Предложение изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ПИ 024001 и ПИ 024002 от КВС на с.Протопопинци, общ.Чупрене