https://www.livechatalternative.com/

Информация за проект: Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене

Община Чупренеподписа договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца за изпълнение на пилотен проект в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони
 и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

Име на проекта:  Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене

Водещ партньор: Община Чупрене

Партньори: Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене

Бюджет на проекта: 9 083 лева / 4 644 евро

Продължителност на проекта:01.09.2016 г – 31.01.2017 г.

Цели на проекта:    Разпространение на нови знания и умения чрез провеждане на обучителни курсове на групи от  млади хора от община Чупрене. С придобитите умения по пейзажна фотография те ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности, чрез които ще се повиши жизненият стандарт на жителите на общината.

Основни дейности:

1.Организация и управление на проекта;  

2.Организиране на обучение -начален курс по пейзажна фотография в 2 обучителни модула:  на членове на ЛРС “Миджур”  и членове на клуб „Млад природозащитник”. 3.Доставка на оборудване. След приключване на проектните дейности закупеното оборудване ще бъде предадено за използване и съхранение на ЛРС „Миджур”.
4.Дейности по Информация и публичност, коитопредвиждат: провеждане на начална и заключителна пресконференции;подготовка на 50 преспакета (папка, бележник, химикал) за двете събития; изработване на рекламна брошура в 50 копия със снимки, направени от участниците в проекта, публикации в местната преса.

Основни резултати и очаквани промени:

Обучениетопо пейзажна фотографияна 20 млади хора, приемственосттачрез създаване на младежки клуб към Ловно-рибарското дружество и промотирането на фототуризма като нов продукт, предлаган от местни млади хора ще създадат възможност за повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинация.