https://www.livechatalternative.com/

на 29.09.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 29.09.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД  И МАТЕРИАЛИ

 

 1.Предложение за  отмяна на Решение № 103, взето с Протокол № 11 от 08.08.2016 год. като незаконосъобразно

 2. Предложение за  отмяна на Решение № 107, взето с Протокол № 11 от 08.08.2016 год. като незаконосъобразно

  3. Предложение за  отмяна на Решение № 108, взето с Протокол № 11 от 08.08.2016 год. като незаконосъобразно

 4. Предложение за  отмяна на  разпоредбата на т.4 от чл.18 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене като незаконосъобразно

5.Предложение за актуализация на Общинския план за развитие на Община Чупрене за периода 2014-2020 година.

6.Предложение за приемана на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015 – 2019 година  

 7.Предложение за  потвърждаване съответствие на дейностите, включени в проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на Община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год.

8.Предложение за  кандидатстване на Община Чупрене с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на Община Чупрене” по мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР

9.Предложение за  потвърждаване съответствие на дейностите, включени в проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год.

10.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене с проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене” по мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР

11.Предложение за  потвърждаване на задължение за спазване на законодателството при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Чупрене”

12. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост – читалищна сграда, находяща се в с.Чупрене на юридическа организация с нестопанска цел Народно читалища „Христо Ботев 1897” с.Чупрене

13.Предложение за  потвърждаване съответствие на дейностите, включени в проект „Обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене, община Чупрене”, с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год.

14.Предложение за кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене, община Чупрене с проект „Обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене, община Чупрене” по мярка 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР

15.Предложение за продажба на общински имоти ПИ № 694002 и ПИ № 607006  – дървопроизв.пл. – поляни – землище Горни Лом

16.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Алекси Иванов Йолкичов б.ж. на с. Чупрене

17.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Дончо Антов Ицин б.ж. на с. Горни Лом

18.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Георги Петров Тудоров б.ж. на с. Горни Лом

19. Стратегия за управлението на общинска собственост за мандат 2015-2019

                   19. Разни 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:             

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ