https://www.livechatalternative.com/

Пренскоференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”.

В заседателната зала на община Чупрене на 28.09.2016 год. се проведе начална пресконференция за стартирането на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI. Основната цел на проекта е разпространение на нови знания и умения чрез провеждане на обучителни курсове на групи от  млади хора от община Чупрене, а проектните дейности ще се  изпълняват от община Чупрене в партньорство с Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене.

На пресконференцията присъстваха г-жа Мариела Петкова и ……..- представители на финансиращата организация,  г-н Ваньо Костин – кмет на община Чупрене, г-н Богомил Станков – председател на УС на ЛРС „Миджур”- с. Чупрене, членове на ловното сдружение и общински служители. Екипът по управление на проекта представи презентация, чрез която присъстващите лица бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Изпълнението на дейностите трябва да приключи до 31.01.2017 г.   С придобитите умения по пейзажна фотография местните млади членове на Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене и новосъздаденият към него клуб „Млад природозащитник” ще ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности, чрез които ще се създадат възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще се повиши жизненият стандарт на жителите й.