https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС с.Чупрене на 28.10.2016 год. от 09.30 ч.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 28.10.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2016 год.   

2. Предложение за   одобряване на годишен план за ползване на дървесина за 2017 год.

3.Предложение за дебла на общински поземлен имот, землище с.Долни Лом

4.Предложение за продажба на общински имот УПИ І пл. ном. 340 по регулационния план на с.Чупрене – прилежащ терен към триетажен жилищен блок № 3

5.Предложение за продажба на общински имоти по регулационния план на с.Чупрене

6.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 114002, 114003, 000502, 000511 землище с.Репляна  

                   7. Разни 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/        

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ