https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2017ГОД

 

О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

 

                  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2016 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

                                              

 

                                               КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

                                               ВАНЬО КОСТИН