https://www.livechatalternative.com/

а 21.12.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 21.12.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

                   1.Предложение за актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2016 год. 

                  2.Предложение за одобряване кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива България” за 2017 год. с обект „Енергоефективни мерки сграда Читалище с.Репляна”

                  3. Предложение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ПИ 024003, от КВС на с.Протопопинци, община |Чупрене, област |Видин и промяна на предназначението на земята.

                  4.Предложение за продажба на общински имот с планоснимачен № 646 кв. 57 по регулационния план на с. Върбово

                  5.Предложение за  разделяне на общински имот УПИ І кв. 35 по регулационния план на с.Долни Лом

                  6.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Захари Георгиев Мицов – б.ж. на с.Долни Лом

                  7.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Христов Ганински – б.ж. на с. Горни Лом

                  8.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Зайков Здравковски – б.ж. на с. Горни Лом

                  9.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Стоянов Мутафчийски – б.ж. на с. Чупрене

                  10.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Борис Георгиев Бонин – б.ж. на с. Средогрив

                  11.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Миленко Цанов Живин – б.ж. на с. Репляна

                  12.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Иванов Давидов – б.ж. на с. Върбово

                  13.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Марко Иванов Здравковски – б.ж. на с. Горни Лом  

                   14. Разни 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/          БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

21_12_2016.rar

Файлове