https://www.livechatalternative.com/

МИГ- Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци ще проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на договор № РД 50-102 от 17.08.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. МИГ-Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинцище  проведе 2 еднодневни обучения за местни лидери, както следва:

·         на 19.01.2017 г.от 10.30 часа в заседателната зала на община Чипровци

·         на 20.01.2017 г.от 10.30 часа в община Чупрене

 

Основните теми в обученията ще са насочени към изискванията спрямо МИГ и кандидатите с проекти от територията, както и различните процеси и дейности, свързани с изпълнението на проекти през новия програмен период.

 

 

Настоящият документ е разработен  във връзка с изпълнение на договор № РД50-102/17.08.2016 г за предоставяне на БФП помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.