https://www.livechatalternative.com/

На 26.01.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 26.01.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Чупрене и неговите комисии през 2016 год.

2. Предложение за   приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2017 год.

3.Предложение за отмяна на Решение № 156 от 21.12.2016 год., като незаконосъобразно

4. Предложение за  определяне на начина на ползване на реализирания преходен остатък в края на 2016 год. в делегираните от държавата дейности

5. Предложение за  приемане на Отчета на План сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2016 год.

6. Предложение за  приемане на План сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2017 год.

7. Предложение за приемане на Програма за управление на общинското имущество през 2017 год.

8. Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2017 год.

                   9. Разни 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:             

       БОГОМИЛ СТАНКОВ