https://www.livechatalternative.com/

На 31.01.2017г. в заседателната зала на община Чупрене се проведе Финална пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

На 31.01.2017 г. в заседателната зала на община Чупрене  се проведе финалната пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”. Проектът е по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект „Rural DEAR Agenda – EYD 2015“ (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

В продължение на 5 месеца (от 01.09.2016 г до 31.01.2017 г.) община Чупрене съвместно с  Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене успяха да реализират всички заложени дейности, които са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.

Основна дейност по проекта бе провеждането на начален обучителен курс по пейзажна фотография. В него участваха  млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене и членове на детско-юношески клуб „Млад природозащитник”. На всички участници бяха издадени удостоверения за успешно преминато обучение. То беше проведено от от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта закупи и достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Курсовете бяха с продължителност от по 2 дни за всяка целева група. През първият ден са изнесени няколко тематични лекции, чрез които участниците се запознаваха с теоретичните основи и историята на фотографията като изкуство, устройство и работа с фотоапарати, като им бяха дадени и насоки за правилно снимане. За практическото усвояване на тези знания през втория ден младите хора излязоха на терен сред природата на община Чупрене, където направиха серия от пейзажни снимки, най-добрите от които бяха обособени в изложба. Тези и други фотографии, направени от младите фотографи бяха издадени в брошура, рекламираща природните дадености и богатото биоразнообразие на община Чупрене и биосферен резерват Чупрене.

Развитието на фототуризъм в Чупрене ще създадереални възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще повиши жизненият стандарт на жителите й. С провеждането на обучението по пейзажна фотография е постигната основната цел на проектаРазпространение на нови знания и умения на 25  млади хора от община Чупрене. За устойчивост и затвърждаване на постигнатите резултати ежегодно по време на Турлашкия фолклорен събор и на Международния ловен събор ще се организират фотоизложби от снимки, направени от тези и други млади хора от региона.