на 27.02.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

 

 

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 27.02.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

                    1.Предложение за приемане на Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2016 год.

 2.Предложение за приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН за 2016 год.

 3.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето за 2016 год. и Общинска програма за закрила на детето 2017 год. в Община Чупрене

4.Предложение за  приемане на Годишен доклад по Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

5.Предложение за приемане на Общински план за младежта за 2017 год.

6.Предложение за  приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2017 год.

7.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

8.Предложение за отмяна на Решение № 164 от 26.01.2017 год., поради неспазена процедура за обществено обсъждане

9.Предложение за изготвяне на ПУП – план за регулация и план за застрояване на ПИ 145007, от КВС на с.Репляна, общ.Чупрене, обл.Видин и промяна предназначението на земята.

 10.Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез търг с явно наддаване.

                  11.Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

                  12.Разни

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/        

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ