https://www.livechatalternative.com/

На 12.04.2017г. от 09:30ч. ще се проведе заседание на ОБС Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

Уведомяваме Ви, че на 12.04.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение за приемане на Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2016 год.

2.Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

3.Предложение за отмяна разпоредби на членове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене

4.Предложение за   приемане на Отчет за изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата приз 2016 год. под формата на субсидия и отчет за дейността им за периода

5.Предложение за приемане на  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Чупрене

6.Предложение за  приемане на  Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Чупрене

7. Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез търг с явно наддаване.

8.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Цвета Еленкова Тричковска б.ж. на с.Горни Лом

9.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Алекси Иванов Йолкичов б.ж. на с.Чупрене

10.Предложение за  приемане на Общинска програма за управление на отпадъците

Програма за управление на отпадъците

11.Предложение за продажба на общински имоти землище с.Средогрив.

12.Предложение за продажба на общински имоти землище с.Протопопинци.

13. Разни

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/

БОГОМИЛ СТАНКОВ