Административни услуги

Административни услуги „Зелена система“

 1. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Административни услуги „Кадастър“

 1. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 2. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Административни услуги „Местни данъци и такси“

 1. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 2. 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

 

Административни услуги „Селско стопанство и екология“

 1. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“

 1. 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 1. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 2. 2016 Издаване на удостоверение за наследници
 3. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 4. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Административно-технически услуги „Устройство на територията“

 1. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
 2. 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 3. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 4. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 5. 2083 Издаване на виза за проектиране
 6. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 7. 2112 Издаване на разрешение за строеж
 8. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 9. 2117 Одобряване на подробен устройствен план