https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.08.2021 г.

  На основание чл. 30, ал. 8 и 9, чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с Решения на Общинска избирателна комисия Чупрене № 90/13.08.2021 г. относно прекратяване пълномощията на общински съветник и № 91/13.08.2021 г. относно обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене, Председателят на Общински съвет Чупрене свиква заседание на Общински съвет Чупрене за полагане на клетва от новоизбран общински съветник и подписване на клетвен лист, което ще се проведе на 31.08.2021 г.

Read more

Провеждане на конкурс за: 8 (осем) вакантни длъжности

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  за:  8  (осем)  вакантни  длъжности   в Национален  военен  университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни  или висши  училища, в страната  и  в  чужбина   ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Read more

Избирател списък с.Долни Лом секция № 009

                                                         ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 009 Адрес на избирателната секция …………………………………….. –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име на избирателя

Read more

процедура за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10, ал. 1 т. 1и т.3 във връзка с ал. 2 и ал. 3 при условията и по реда предвидени вчл.15 – чл. 24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана по-долу за краткост „Наредбата”, а именно:“Сеч и извоз на технологична дървесина и дърва за огрев, в района на ОП”Общинско лесничейство”- Община Чупрене.

Read more
1 2 3 4