https://www.livechatalternative.com/

ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Община Чупрене стартира дейности по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ за периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г. На 26 април 2021 г. бе подписано допълнително споразумение № 1 към договор BG05FMOP001-5.001-0149-С01 „ 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” за удължаване на услугата „топъл обяд“ до 31.05.2021 г. В предоставянето на Топъл обяд са включени 70 потребители  от всички населени места на

Read more

Проект № А12-22-41 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

  Успешно завършило обучение по европейска програма

Read more
1 2