https://www.livechatalternative.com/

ЗАПОВЕД №488 – Отчуждаване сметище

  З А П О В Е Д   № 488 от 26.11.2021  год.         На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям елементите и както следва:   ОТЧУЖДАВАМ:   –547 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 73612.94.18, по КККР на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, собственост на Иванка Георгиева Ангелова, Тошко Ангелов Ценов и Георги Ангелов Тодоров в качеството си на наследници

Read more

ЗАПОВЕД №487 – Отчуждаване сметище

З А П О В Е Д   № 487 от 26.11.2021 год.         На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям елементите и както следва:   ОТЧУЖДАВАМ:   –747 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 73612.94.20, по КККР на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, собственост на Маргарита Николова Петрова в качеството си на наследник на Игнат Иванов Христин, съгласно Удостоверение за наследници

Read more

ЗАПОВЕД №489 – Отчуждаване сметище

З А П О В Е Д № 489 от 26.11.2021 год.         На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям елементите и както следва:   ОТЧУЖДАВАМ:   –243 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 73612.94.21, по КККР на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, собственост на Александър Георгиев Ангелов, Даниел Горанов Михов, Милчо Горанов Михов, Георги Цветанов Стоилов и Васил Цветанов Стоилов в

Read more

ЗАПОВЕД №490 – Отчуждаване сметище

  З А П О В Е Д № 490 от 26.11.2021 год.     На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям елементите и както следва:   ОТЧУЖДАВАМ:   –792 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 73612.94.22, по КККР на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, собственост на Николайчо Михайлов Николов, целия с площ от 10001 кв. м, местност Гръдавица, с трайно предназначение на територията: Земеделска,

Read more
1 2