https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 26.05.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №52 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.05.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 1. Продажба на транспортни средства общинска собственост 2. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2022 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности. 3 Приемане Отчета за състоянието на общинския дълг на

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.04.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №51 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.04.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     1.Повторно разглеждане на Решение №278,взето с Протокол №50/11.04.2023г. за ново обсъждане като незаконосъобразно. 2.Разни       Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.04.2023г.от     09,30 часа в Заседателната зала на третия

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 11.04.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 50 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 11.04.23г. от 10.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: 1.Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2023 год.     Постоянните комисии към

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.03.2023г.

              На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №49 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.03.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   Членство на Община Чупрене в Старопланински туристически район Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Read more

СЪОБЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ   Община Чупрене организира публична дискусия по реда на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за планирането на социални услуги на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане, ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Чупрене на адрес: с.Чупрене, ул.„Асен Балкански“ № 55. Предложението за планиране на потребностите на община Чупрене от социални услуги на общинско

Read more

Съобщение за сътрудничество в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета

СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, община Чупрене информира всички, които имат желание и възможност да сътрудничат в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета могат за подадат заявление за участие в Центъра

Read more
1 2 3 20