https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 26.11.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №29 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.11.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   1. Приемане на План за действие на община Чупрене в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.)

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.10.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №28 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.10.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: Разпореждане с общинска собственост Приемане на Анализ на потребностите, относно подкрепата   за личностно развитие на децата и учениците  в Община Чупрене. Разни   Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.10.2021г от 09,30 часа в Заседателната

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.09.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №27 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД: 1. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата / ОбщКБДП/ 2. Отмяна на Решение №187/30.07.2021 год., взето с Протокол №25/30.07.2021 год. на ОбС-Чупрене. 3. Промяна в състава на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, образование,

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.08.2021 г.

  На основание чл. 30, ал. 8 и 9, чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с Решения на Общинска избирателна комисия Чупрене № 90/13.08.2021 г. относно прекратяване пълномощията на общински съветник и № 91/13.08.2021 г. относно обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене, Председателят на Общински съвет Чупрене свиква заседание на Общински съвет Чупрене за полагане на клетва от новоизбран общински съветник и подписване на клетвен лист, което ще се проведе на 31.08.2021 г.

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.07.2021 г.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:     Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2020 год. на Община Чупрене. Разпореждане с вещи – частна общинска собственост. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалище „Проф. Д-р Асен Златаров“ с. Търговище през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности. Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев”

Read more

Правилник за оргнизацията и дейността на ОбС- Чупрене с изменения приети на Заседание №24 /25.06.2021г.

 ПРАВИЛНИК   ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ    2021 ГОДИНА   РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Местното самоуправление представлява правото и действителната способност на Общината в определени от закона рамки да реализира и управлява основната част от обществените дела. Чл.2.(1). Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии,и взаимоотношенията му с общинската администрация. (2). Това право се осъществява от Общинския съвет в състава на който

Read more
1 2 3 14