https://www.livechatalternative.com/

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

С Решение № 57 на ОИК Чупрене е определена  дата за провеждане на обучение на членовете на СИК в района на ОИК Чупрене за 25.10.2023 г. от 17:30 часа в салон за тържества, находящ се на ул. „Асен Балкански“ № 42, с. Чупрене.

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 05.10.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква извънредно заседание №57 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 05.10.2023г. в сградата на Община Чупрене в кабинета на Председателя на Обс. ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.09.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №56 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.09.2023г. от 10.30 часа в Читалище „Христо Ботев” с.Чупрене.       ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД     Приемане на бюджета на община Чупрене за 2023 година Изменение на решение №277 взето с протокол № 49/31.03.2023 г. на ОбС Чупрене и приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 25.08.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №55 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.08.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД       1.Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 2.Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Чупрене по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-118/03.04.2023г.по процедура  №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни

Read more
1 2 3 21