Решения на Общински съвет 101-200

Решения №101-№106, взети с Протокол 15 за 2020г. Решения №107-№112, взети с Протокол 16 за 2020г. Решения №113-№114, взети с Протокол 17 за 2020г. Решения №116-№119, взети с Протокол 18 за 2020г. Решения №120-№132, взети с Протокол 19 за 2021г. Решения №133-№146, взети с протокол 20 за 2021г. Решения №147-№161, взети с протокол 21 за 2021г.

Read more

ДОПЪЛНЕНИЕ към дневния ред на обявеното заседание на Общински съвет Чупрене за дата 26.06.2020 година

т.13.Предложение за създаване на самостоятелно звено за осигуряване дейността на Общински съвет Чупрене с включване в числеността на дейност „Общинска администрация „ при Община Чупрене длъжност та „Технически сътрудник” – 1 щатна бройка. За осигуряване на правна помощ и консултиране – 1 бр. по граждански договор.       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:                             ИВАН ВЕЛКОВ

Read more

Заседание на Общински съвет Чупрене на 26.06.2020 год. от 09.30 ч.

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за актуализация на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чупрене Предложение за отмяна на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско

Read more
1 2 3 4 14