На 29.05.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автобус УАЗ 452 А, с регистрационен номер ВН 2074 ВН Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автобус УАЗ 452 А, с регистрационен номер ВН 2074 ВН Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автомобил ГАЗ-53, самосвал, с регистрационен номер ВН 2867 Предложение откриване на процедура

Read more

Одобрен проект за изменение на ПУП – с.Горни Лом

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   на  основание  чл.129  ал.2 от  ЗУТ   Общинска Администрация Чупрене уведомява всички заинтересувани лица , че със Заповед № 56 от 27.02.2020 год. е одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват на УПИ ІІ-001424, отреден „за производствени-складови дейности”, с който се създава нов квартал № 1 в местност „Коло” и съществуващия УПИ ІІ-001424 се разделя на два нови урегулирани поземлени

Read more
1 2 3 4 5 14