https://www.livechatalternative.com/

Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ   ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Чупрене се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него. Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“

Read more

Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ   ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Чупрене се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него. Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“

Read more