https://www.livechatalternative.com/

25 младежи от 5 държави посетиха кмета на община Чупрене

В периода 12-21 юни 2022 г. в с. Върбово се проведе проектът “Lead and Inspire” по програма „Еразъм+“, включващ 25 младежки работници от 5 държави: България, Румъния, Литва, Полша и Хърватия. В рамките на дейностите по проекта, които бяха насочени към подобряване на лидерските умения на участниците, те посетиха кмета на община Чупрене г-н Анжело Добричов. Младежите се запознаха с лидерския модел на управление на общината, като научиха повече за постигнатите успехи и предизвикателствата, с които екипът, ръководен от г-н

Read more

Община Чупрене домакин на международен проект по Еразъм +

На 3.11.2021 г. бе проведена среща в рамките на проект финансиран по програма Еразъм +, на НПО Български Младежки Форум “EMPOWERING RURAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP – RAISING TOMORROWS LEADERS, TODAY!” (ERYE). Участниците от 9 държави посетиха община Чупрене и се срещнаха с кмета г-н АнжелоДобричов. Той представи текущото икономическо състояние на общината, развитието на местния бизнес, както и сътрудничеството с местни предприемачи. Представена бе и визията на общината за подпомагане на млади предприемачи. Обсъдиха се и плановете на общината за бъдещи

Read more

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ”

‌‍ ‌‍ Община Чупрене кандидатства пред Фонд “Социална закрила” за отпускане на средства за оборудване и обзавеждане на следните социални услуги, предоставяни на територията на общината: ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства с. Долни Лом, ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства с. Върбово, ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Репляна и ЗЖ за лица с психични разстройства с. Чупрене. ‌‍‌‍  Частичното обновяване на  материалната база, ще спомогне за подобряване на качеството на живот на потребителите, настанени в социалните услуги

Read more

Заседание на ОБС Чупрене

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №24 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.06.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж) при следния     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Финансиране на дейности за осигуряване на проводимост на речните легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението; Приемане на Отчет

Read more

Заповед за спечелил търга участник за Обект 21001

       З А П О В Е Д                                                                                    № 314                                                                                                                  21.06.2021 год  с.Чупрене На основание чл.62,ал.1,т.1,ал.2 във връзка с чл.49,ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане       изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТ/- /обн.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.,изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г./,§67 от ПЗР на НУРВИДГТ,чл.59 от АПК и Протокол от 17.06.2021г. на Комисията,назначена със Заповед № 307 от 17.06.2021г. на Кмета на Община

Read more

СПРАВКА за постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка за приетите/неприетите предложения при провеждането на обществени консултации от 18.05.2021 г. до 17.06.2021 г. по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

Подател Предложение Приема / не приема предложението Мотиви Няма постъпили предложения         Дата: 18.06.2021 г.

Read more

Заповед 292

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г. и във връзка с  чл.183, ал.3 от Изборния Кодекс   О П Р Е Д Е Л Я М :   Местата за поставяне на агитационни материали:   Населено място Местонахождение С. ЧУПРЕНЕ Автобусна спирка, срещу начало  на пътя за с. Върбово С.ВЪРБОВО Подпорна стена бивше училище С.ТЪРГОВИЩЕ Подпорна стена площад С.ПРОТОПОПИНЦИ Автобусна спирка С.РЕПЛЯНА Подпорна стена черква С.ГОРНИ ЛОМ Района на „Чешма” С.ДОЛНИ ЛОМ Ограда

Read more

ФОНД “СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ ОДОБРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

През 2021 г Община Чупрене кандидатсдтава пред фонд „Социална Закрила“/ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Модернизиране на оборудването и обзавеждането на социалните услуги, предоставяни на територията на община  Чупрене” На заседание на УС на ФСЗ проведено на 23.04.2021г. бе решено на Община Чупрене да бъдат отпуснати финансови средтва в размер на 32 380,56 лв.от ФСЗ.  Финансирането от страна на Община Чупрене е 10% и се равнява на 3 597,84 лв. По проекта се предвивда закупуване на оборудване за

Read more
1 2 3 9