https://www.livechatalternative.com/

Годишен план за паша имоти за индивидуално ползване 2024г.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство

Read more

Публично обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, проектът за «Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация» се публикува на интернет страницата на Община Чупрене за обществени консултации, като заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването му на

Read more

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Специализирана администрация“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ   Община Чупрене на основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед №100/14.02.2024 г. на Кмета на Община Чупрене,   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността Директор на Дирекция „Специализирана администрация“, при Общинска администрация – Чупрене – 1 щатна бройка.   Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфични изисквания,

Read more

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Община Чупрене, на основание Заповед № 426 от 20.11.2023 год. на Кмета на Община и Решение № 290 взето с Протокол № 55 от 25.08.2023 год. на Общински съвет Чупрене О Б Я В Я В А :   Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Глава Х, Раздел ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/ за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Read more
1 2 3 17