https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д 233/29.04.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 149 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                О Т К Р И В А М :   Процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост,

Read more

З А П О В Е Д 231/29.04.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 151 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна общинска собственост –

Read more

З А П О В Е Д 232/29.04.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 150 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот – публична общинска собственост – помещение

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А

З А П О В Е Д  № 78/18.02.2021г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 60 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 1995 г., с регистрационен номер ВН 2074 ВН, рама R0278943, двигател 112766,

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус „УАЗ 452 А“

  З А П О В Е Д  № 211/08.06.2020г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 60 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 1995 г., с регистрационен номер ВН 2074 ВН, рама R0278943, двигател

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ГАЗ – 53” – самосвал

      З А П О В Е Д  № 212/08.06.2020г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 61 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ГАЗ – 53”, самосвал, година на първоначална регистрация 1989 г., с регистрационен номер ВН

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на специален автомобил „ГАЗ – 53” – сметосъбирач

    З А П О В Е Д  № 213/08.06.2020г.     На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 62 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :     Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на специален автомобил „ГАЗ – 53”, сметосъбирач, година на първоначална регистрация 1989 г., с регистрационен номер

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на лек автомобил Мерцедес Вито

    З А П О В Е Д  № 214/08.06.2020г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 63 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :     Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на лек автомобил Мерцедес Вито, година на първоначална регистрация 2000 г., с регистрационен номер ВН 0307 ВТ,

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус „РАФ 2203“

  З А П О В Е Д  № 215/08.06.2020г.     На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 59 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус РАФ 2203, година на първоначална регистрация 1995 г., с регистрационен номер ВН 2237 ВН, рама 267592,

Read more

Процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

    З А П О В Е Д  № 150 / 15.04.2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 45 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 22424.116.27 /двадесет и две хиляди четиристотин двадесет

Read more
1 2 3 9