https://www.livechatalternative.com/

Заповед №485

З А П О В Е Д 485/25.11.2021г.     На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 198 от Протокол № 28 от 29.10.2021 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :

Read more

Заповед №457

З А П О В Е Д 457/01.11.2021г.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1  ,ал.2 ,ал.3 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 196 от Протокол № 27 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно

Read more

Заповед №411

                          З А П О В Е Д 411/20.09.2020г.   На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 182 от Протокол № 25 от 30.07.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т

Read more

Заповед №412

  З А П О В Е Д   № 412/20.09.2021 год.     На основание, чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/, във връзка с Решение № 188, взето с Протокол № 25 от 30.07.2021 год. на Общински съвет Чупрене   Н А Р

Read more

Заповед №410

З А П О В Е Д   № 410/20.90.2021 год.     На основание, чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.76, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/, във връзка с Решение № 156 взето с Протокол № 21 от 26.03.2021 год. на Общински съвет Чупрене   Н А Р Е

Read more

Заповед

На основание, чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.76, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/, във връзка с Решение № 156 взето с Протокол № 21 от 26.03.2021 год. на Общински съвет Чупрене   Н А Р Е Ж Д А М :   1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове

Read more

З А П О В Е Д  257/18.05.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 56, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 169 от Протокол № 22 от 28.04.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна собственост поземлен имот ПИ 58671.43.8   Поземлен имот ПИ 58671.43.8 –

Read more

З А П О В Е Д 258/18.05.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 163 от Протокол № 22 от 28.04.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на транспортни средства – общинска

Read more

З А П О В Е Д 233/29.04.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 149 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                О Т К Р И В А М :   Процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост,

Read more
1 2 3 10