https://www.livechatalternative.com/

Заповед

На основание, чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.76, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/, във връзка с Решение № 156 взето с Протокол № 21 от 26.03.2021 год. на Общински съвет Чупрене   Н А Р Е Ж Д А М :   1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове

Read more

З А П О В Е Д  257/18.05.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 56, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 169 от Протокол № 22 от 28.04.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна собственост поземлен имот ПИ 58671.43.8   Поземлен имот ПИ 58671.43.8 –

Read more

З А П О В Е Д 258/18.05.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 163 от Протокол № 22 от 28.04.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на транспортни средства – общинска

Read more

З А П О В Е Д 233/29.04.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 149 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                О Т К Р И В А М :   Процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост,

Read more

З А П О В Е Д 231/29.04.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 151 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна общинска собственост –

Read more

З А П О В Е Д 232/29.04.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 150 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот – публична общинска собственост – помещение

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А

З А П О В Е Д  № 78/18.02.2021г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 60 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 1995 г., с регистрационен номер ВН 2074 ВН, рама R0278943, двигател 112766,

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус „УАЗ 452 А“

  З А П О В Е Д  № 211/08.06.2020г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 60 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,   О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 1995 г., с регистрационен номер ВН 2074 ВН, рама R0278943, двигател

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ГАЗ – 53” – самосвал

      З А П О В Е Д  № 212/08.06.2020г.   На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 61 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,                                                  О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ГАЗ – 53”, самосвал, година на първоначална регистрация 1989 г., с регистрационен номер ВН

Read more
1 2 3 4 11