Публичен търг с явно наддаване за учредяване правото на строеж върху частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № 32/30.01.2020г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 533 от Протокол № 48 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Чупрене,                                                       О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно

Read more

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост. Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1123

  З А П О В Е Д № 199 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 487 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М:            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1123 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка,  хиляда сто

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1121

  З А П О В Е Д № 198 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 485 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М:            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1121 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост. Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1120

  З А П О В Е Д № 197 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 484 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М:            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1120 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

  З А П О В Е Д № 196 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 483 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М :            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1119 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка,  хиляда

Read more

Заповеди

Заповед 1 Заповед 2 Заповед 3 Заповед 4 Заповед 5 Заповед 6 Заповед 7 Заповед 8 Заповед 9 Заповед 10 Заповед 11 Заповед 12 Заповед 13 Заповед 14 Заповед 15 Заповед 16 Заповед 17

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Репляна

З А П О В Е Д  № 20 / 21.01.2019 г.     На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 207 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

Read more

З А П О В Е Д № 375 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Чупрене: № на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ 81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м. 81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м. 81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Read more

З А П О В Е Д № 374 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Чупрене: № на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ 81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м. 81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м. 81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Read more
1 2 3 4 5 10