https://www.livechatalternative.com/

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Репляна

З А П О В Е Д  № 281 / 12.09.2018 г.     На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 207 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

  З А П О В Е Д  № 280 / 12.09.2018 г.     На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 374 от Протокол № 34 от 23.08.2018 г. на Общински съвет Чупрене,

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост

  З А П О В Е Д  № 279 / 12.09.2018 г.     На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 375 от Протокол № 34 от 23.08.2018 г. на Общински съвет Чупрене,

Read more

Процедура за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10, ал. 1 т. 1и т.3 във връзка с ал. 2 и ал. 3 при условията и по реда предвидени вчл.15 – чл. 24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана по-долу за краткост „Наредбата”, а именно:“Сеч и извоз на технологична дървесина и дърва за огрев, в района на ОП”Общинско лесничейство”- Община Чупрене.

Може да видите ТУК Заповед №7/12.06.2018г.

Read more
1 3 4 5 6 7 10