https://www.livechatalternative.com/

Конкурс за заемане на длъжността: Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене.

   О Б Я В А   На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № 424 /07.10.2021 г. на Кмета на община Чупрене О Б Я В Я В А М    Конкурс за заемане на длъжността: Началник отдел,

Read more

Обявяване на Конкурс за заемане на длъжността: Директор на дирекция  “Обща администрация “ в Община Чупрене

  О Б Я В А    На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № 138/09.04.2021 г. на Кмета на община Чупрене. О Б Я В Я В А М      Конкурс за заемане на длъжността: Директор на

Read more

Обявяване на Конкурс: Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене.

О Б Я В А На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № 137/09.04.2021 г. на Кмета на община Чупрене О Б Я В Я В А М Конкурс за заемане на длъжността: Началник отдел, Главен счетоводител в отдел

Read more

Уведомление-изменение на ПУП

               С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                           на  основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ от  ЗУТ     Уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед № 230 / 13.06.2019 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“

Read more

Съобщение – Проект за изменение на ПУП

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ        Уведомяваме всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“ и  отреждане „за магазин и кафене“, на основание чл.134, ал.1, т.1от ЗУТ. Документацията може да разгледате в

Read more
1 2