https://www.livechatalternative.com/

ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

Днес 29.04.2021 г., на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисия назначена със Заповед № 234 / 29.04.2021 г. на Кмета на Община Чупрене в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Сергей Здравковски – „Директор деркция“ ЧЛЕНОВЕ: 1. Мирослав Савов – специалист „Общинска собственост“ Ивайло Иванов – гл. специалист „ТСУ“ се събра да разгледа постъпилите заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и определи необходимите пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка. за 1 ЖЕ /животинска

Read more

Заседание на ОБС Чупрене на 26.03.2021г. от 09.30 часа

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА Председатела на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №21 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.03.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на читалището в с. Чупрене при следния ДНЕВЕН РЕД 1. Кандидатстване на община Чупрене по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №6 “Подкрепа за преодоляване на последните от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка

Read more

Конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *във Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” – 1 (една) длъжност. Срок за подаване на документите –  05.04.2021г.   *в Сухопътни войски  – 195 (сто деветдесет и пет) длъжности. Срок за подаване на документите –  23.04.2021г.   *в  Национален  военен  университет „Васил Левски” – 5 (пет) длъжности. Срок

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 26.02.2021г.

ДНЕВЕН  РЕД   На Заседание №20 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.02.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на читалището в с. Чупрене: Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2021 година; Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация; Продажба на общински имот с Индетификатор 58671.43.8 – землище с. Протопопинци; Определяна позиция на община Чупрене и даване на мандат за начина

Read more

ОБЯВА ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА – провеждане на конкурси

ОБЯВА ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *във Военномедицинска академия  – 25 (двадесет и пет) длъжности. Срок за подаване на документите –  26.02.2021г.   *в  Националната  гвардейска  част – 60 (шестдесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.03.2021г.     *във Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” – 1 (една) длъжност. Срок за подаване на

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА  ЗА ВОЕННА СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *в Националната гвардейска част – 60 (шестдесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.03.2021г. *в Национален военен университет „Васил Левски” – 5 (пет) длъжности. Срок за подаване на документите –  01.04.2021г.       ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани освободени от военна служба,

Read more

Разработване на проектно предложение за кандидатстване по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“

BG05FMOP001-5.001 – ОПЕРАЦИЯ „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.   Община Чупрене разработва проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 28.01.2021 год. от 09.30 часа

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 28.01.2021 год. от 09.30 часа в големия салон на читалище Чупрене при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:             1.Предложение за отмяна на Решение №119, взето с Протокол №18 от 18.12.2020 год., като незаконосъобразно  2.Предложение за Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност 3.Предложение за решение

Read more

Покана за провеждане на онлайн фокус група на 18 януари 2021 г. /понеделник/, от 16:00 ч. с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г.

  Уважаеми жители на община Чупрене, Каним Ви да вземете участие на 18 януари 2021 г. /понеделник/, от 16:00 ч. за провеждане на онлайн фокус група с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г. Община Чупрене, съвместно с екипа на „Нео Солюшънс“ ООД започна разработването на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г. Целта на фокус-групата е да разберем Вашето мнение за бъдещото развитие

Read more

ПОКАНА за провеждане на онлайн фокус група с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г.

Каним Ви да вземете участие на 18 януари 2021 г. /понеделник/, от 10:00 ч. Фокус групата ще се проведе онлайн в платформата за срещи Zoom ПОКАНА за провеждане на онлайн фокус група с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г. Уважаеми жители на община Чупрене, Община Чупрене, съвместно с екипа на „Нео Солюшънс“ ООД започна разработването на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за

Read more
1 2 3 13