https://www.livechatalternative.com/

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска – част от сградата на бивша Здравна служба с. Върбово

Община Чупрене, на основание Заповед № 223 от 27.05.2024 год. на Кмета на Община и Решение № 50 взето с Протокол № 50 от 30.04.2024 год. на Общински съвет Чупрене О Б Я В Я В А :   Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска – част от сградата на бивша Здравна служба с. Върбово, за осъществяване на дейност като смесен магазин с конкретни критерии за

Read more

Обява за работа: Водач на МПС с категория D

Община Чупрене търси квалифициран водач с активна категория D за присъединяване към екипа ни. Кандидатът трябва да притежава следните квалификации и умения:   Изисквания: Активна категория D; Минимум 2 години стаж в превозите на пътници и товари; Отлични умения за управление на МПС, със специално внимание към безопасността на пътя и комфорта на пътниците; Добри комуникативни умения и способност за ефективно работа в екип с други членове на екипа и с колеги от обслужващия персонал; Отговорност и надеждност в изпълнението

Read more

Обява за работа: Багерист на еднокофов багер

Община Чупрене, търси опитен багерист за работa с еднокофов багер. Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:   Изисквания: Минимум 2 години стаж като багерист на еднокофов багер; Доказан опит в изкопни и земни работи, включително изкопаване на канали, изравняване на терени и др.; Знание и умения за работа с еднокофов багер, включително управление на машината и поддръжка на оборудването; Способност за работа в различни условия на строителни площадки, включително на открито и в затворени пространства; Грижовно отношение към оборудването

Read more

Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в с. Чупрене

    Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в с. Чупрене   Обществено обсъждане за гражданите на община Чупрене на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в залата на община Чупрене, с. Чупрене на 09 февруари 2024 година, петък, от 10,30 до 11,30 ч. Концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община.

Read more

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социалните услуги и интегрирани здравно-социални услуги 2. Предложение за национална карта на социалните услуги

Read more

Обява – изработен проект на подробен устройствен планза обект „Изграждане на външно ел. трасе“

Община с. Чупрене, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изграждане на външно ел. трасе 20 kV и трафопост 0.4 kV, за захранване на ПИ 16571.1.425 местност Коло, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат

Read more

СЪОБЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ   Община Чупрене организира публична дискусия по реда на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за планирането на социални услуги на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане, ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Чупрене на адрес: с.Чупрене, ул.„Асен Балкански“ № 55. Предложението за планиране на потребностите на община Чупрене от социални услуги на общинско

Read more
1 2 3 19