https://www.livechatalternative.com/

Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене

О Б Я В А   На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г., бр. 29 от 9.04.2021 г.) и Заповед № 246/27.06.2022 г. на Кмета на община Чупрене О Б Я В Я В А М    Конкурс за заемане на

Read more

НОВО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.                     ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНАТА ПОКАНА КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ.                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                      

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.                     ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНАТА ПОКАНА КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ.                                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Read more

Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на частна собственост поземлен имот ПИ 81757.1.86 за СРОК ОТ 5 ГОДИНИ

  На основание Заповед 36/25.02.2022г. на кмета на Община Чупрене и Решение № 214 от Протокол № 31 от 28.01.2022 г. на Общински съвет Чупрене, OБЯВЯВА :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за наем на частна собственост поземлен имот ПИ 81757.1.86 за СРОК ОТ 5 ГОДИНИ Поземлен имот ПИ 81757.1.86 – частна общинска собственост с АОС №1798 / 10.11.2021г. НТП нива (пета категория) с предназначение на територията земеделска, адрес на поземления имот с. Чупрене , местност „Глама“

Read more
1 2 3 16