https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д № 336/07.07.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 174 от Протокол № 23 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Чупрене,                                                О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А, година

Read more

Обява за военна служба

за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *във Военнноморските сили  – 20 (двадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.06.2021г.   *в Съвместното командване на силите  – 40 (четиридесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 02.07.2021г.     ЗА  СЛУЖБА  В  ДОБРОВОЛНИЯ  РЕЗЕРВ на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс: *във Военноморските

Read more

Заседание на ОБС Чупрене

  На основание чл.23, ал.4, ал. 1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №23 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.05.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж) при следния   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:   Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост; Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в община Чупрене за периода

Read more

ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

Днес 29.04.2021 г., на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисия назначена със Заповед № 234 / 29.04.2021 г. на Кмета на Община Чупрене в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Сергей Здравковски – „Директор деркция“ ЧЛЕНОВЕ: 1. Мирослав Савов – специалист „Общинска собственост“ Ивайло Иванов – гл. специалист „ТСУ“ се събра да разгледа постъпилите заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и определи необходимите пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка. за 1 ЖЕ /животинска

Read more

Заседание на ОБС Чупрене на 26.03.2021г. от 09.30 часа

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА Председатела на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №21 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.03.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на читалището в с. Чупрене при следния ДНЕВЕН РЕД 1. Кандидатстване на община Чупрене по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №6 “Подкрепа за преодоляване на последните от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка

Read more
1 2 3 14