https://www.livechatalternative.com/

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ НА ОД МВР – ВИДИН

От сектор „БДС“ напомнят за възможността за организиран прием на заявления и предоставяне на административни услуги на неподвижни/трудно подвижни лица чрез посещение на място от мобилен екип От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР–Видин напомнят за създадената организация за прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др., както и за предоставяне на административни услуги на неподвижни или трудно подвижни лица

Read more

Обява за войници

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина:   Със заповед на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

Read more

Обява за матроси

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина: Със заповед на командира на Военноморските сили, са обявени 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили. Срок за подаване на документите: до 07.09.2022 г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ.

Read more

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формированиe от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина:   Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка.  Срок за подаване на документите: до 26.08.2022 г.   ЗА 

Read more

Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене

О Б Я В А   На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г., бр. 29 от 9.04.2021 г.) и Заповед № 246/27.06.2022 г. на Кмета на община Чупрене О Б Я В Я В А М    Конкурс за заемане на

Read more

НОВО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.                     ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНАТА ПОКАНА КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ.                                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                      

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.                     ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНАТА ПОКАНА КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ.                                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ                                                АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Read more
1 2 3 17