Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” – етап 3

    Агенция за социално подпомагане Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемаза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма             „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Read more
1 12 13 14