https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

О   Б   Я   В   А                      НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА28.11.2014 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.           КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ          ВАНЬО КОСТИН                                        

Read more

Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” – етап 3

    Агенция за социално подпомагане Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемаза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма             „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Read more
1 15 16 17