Заседание на ОБС-Чупрене на 18.12.2020 год. от 09.30 часа в заседателната зала на общината

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 18.12.2020 год. от 09.30 часа в заседателната зала на общината при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Предложение за приемане на Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2020 год. 2.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2021 год.

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 09.12.2020 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на общината

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на извънредно заседание на 09.12.2020 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на общината при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1.Предложение за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация с обхват ПИ с номер 73612.94.18, ПИ с номер 73612.94.20, ПИ с номер 73612.94.21 и ПИ с номер

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 27.11.2020 год.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 27.11.2020 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:         1.Предложение за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене 2.Предложение за кандидатстване на  община Чупрене пред Фонд „Социална закрила“ по целева програма „Обществени

Read more

Регистрация на водовземни съоръжения

О Б Я В А МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ, че до 27 НОЕМВРИ 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция. На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения: кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други.   Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, може да получите в кметствата по населени места.   Заявлението трябва да бъде изпратено лично по- пощата или чрез куриер, с обратна разписка на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, п.к. 5800, п.кутия 1237, като

Read more

ОБС -заседание на 30.10.2020 год. от 09.30 часа

ОБЯВА     Уведомяваме Ви, че на 30.10.2020 год. от 09.30 ч. в големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:    Предложение за вземане на мерки относно безстопанственото движение на животни на територията на община Чупрене; Предложение за ограничаване ползването на служебните автомобили на Община Чупрене от случайни лица; Предложение за отдаване на общинските гори за стопанисване от Горско стопанство Чупрене; Предложение за отчет на финансовото състояние

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурси  за  вакантни  длъжности   във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни  или висши училища, в страната  и  в  чужбина:   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА   *в  Съвместното командване на силите – 167 (сто шестдесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г. *в  Сухопътни войски – 2 (две) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г. *във  Военновъздушните сили – 216 (двеста и шестнадесет) длъжности.

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурси  за  вакантни  длъжности   във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни  или висши училища, в страната  и  в  чужбина:   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА   *в  Стационарната Комуникационна и информационна система – 2 (две) длъжности. Срок за подаване на документите-02.10.2020г.   *в  Съвместното командване на силите – 167 (сто шестдесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г.   *в  Сухопътни войски – 2 (две)

Read more
1 2 3 4 5 14