https://www.livechatalternative.com/

Проект № А12-22-41 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

  Успешно завършило обучение по европейска програма

Read more
1 2