https://www.livechatalternative.com/

Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или обслужващи хора с трайни увреждания в община Чупрене

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване, включително на Портала за обществени консултации, се предоставя възможност заинтересованите лица да направят предложения и становища по настоящия проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или обслужващи хора с трайни увреждания в община Чупрене. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани и в деловодството на Община Чупрене на адрес: обл. Видин,

Read more

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ЗА 2023 Г.   На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на община Чупрене отправя покана до жителите на общината, представители на бизнеса и други заинтересовани лица за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 г.           Обсъждането ще се проведе на 05.09.2023 г. от 10:00 ч. в салона на Читалище „Христо Ботев“ . Материали за проекта на бюджет на

Read more

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2022Г. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2022Г. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ     Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Чупрене отправя покана за участие в публично обсъждане на: Отчета за изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинския дълг за 2022г. на Община Чупрене. Обсъждането ще

Read more

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на

Read more

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ   Публичното обсъждане ще се проведе на 15.08.2022 година от 9:00 в Заседателната зала на Община Чупрене трети етаж.   ПРИЛОЖЕНИЯ: Предл. отчет бюджет 2021 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 IB3_2021_4_5511_RA B3_2021_4_5511 IB3_2021_4_5511_KSF       Иван Велков Председател на Общински съвет – Чупрене

Read more
1 2 3 7