https://www.livechatalternative.com/

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

                                                                                                                                  Дата:                                                                                                                    Утвърждавам :                      

Read more

Договор 06.07.2021 год.

За продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от обект № 21001, отдел 79 подотдел „а“ и „т“, на територията на Община Чупрене.   Днес, 06.07.2021 год.  в с. Чупрене, се сключи настоящият  договор между: Община Чупрене, с адрес: с. Чупрене, ул.“Асен Балкански” № 55, ЕИК 000159700, представлявано от Анжело Цветанов Добричов, в качеството му на Кмет на Община Чупрене и Татяна Бориславова – счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и „Арсов-90“ЕООД, с адрес: област Монтана,Община Чипровци,

Read more

Протокол 18.06.2021

Днес 17.06.2021 г. в с.Чупрене се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №21001,отдел 79 подотдел „а“ и “т“ в землището на с. Горни Лом,Община Чупрене,с начална цена на асортимента /обекта е 71253,00/седемдесет и една хиляди двеста петдесет и три лева/ без ДДС.   Точно в 13:30 часа се събра комисия,назначена със Заповед №   307   от 17.06.2021 г. на  Кмета на Община Чупрене, в състав:               Председател:     адв. Камелия Бакалеева    

Read more
1 2 3 4