https://www.livechatalternative.com/

Покана за пресконференция

      ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин” – по договор с ОПОС 2014 – 2020 – №BG16M1OP002-3.019-0007-C01   Община Чупрене Ви кани на 21 октомври /сряда/ 2020 г. от 11.00ч. в сградата на община Чупрене  (с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 55 ) на откриваща пресконференция проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с

Read more

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин   Програмa: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 Приоритетна ос 3: НАТУРА2000 и биоразнообразие Наименование на процедура Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България Код на процедура BG16M1OP002-3.019 Име на проекта:  Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин Договор N: BG16M1OP002-3.019-0007-C01 Обща цел: Изграждане, развитие и подържане на споделена визия за екологична мрежа

Read more