https://www.livechatalternative.com/

Документация за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечища в обект № 18

Заповед за откриване на процедура №107/02.05.2017г.

Документи за участие в търга

Условия за участие

Проект на Договора

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложени  №6