https://www.livechatalternative.com/

Публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Протопопинци

З А П О В Е Д

 № 156 / 15.06.2017 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 208 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

ПИ № 024007 / двадесет и четири хиляди и седем /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 3.803 дка. /три декара осемстотин и три кв. м./, актуван с АОС 823, с начална тръжна цена 2700.00 лв.

ПИ № 024008 / двадесет и четири хиляди и осем /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 8.354 дка. /осем декара триста петдесет и четири кв. м./, актуван с АОС 824, с начална тръжна цена 5950.00 лв.

ПИ № 024009 / двадесет и четири хиляди и девет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 7.122 дка. /седем декара сто двадесет и два кв. м./, актуван с АОС 825, с начална тръжна цена 5050.00 лв.

ПИ № 024010 / двадесет и четири хиляди и десет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 4.622 дка. /четири декара шестстотин двадесет и два кв. м./, актуван с АОС 826, с начална тръжна цена 3300.00 лв.

ПИ № 024012 / двадесет и четири хиляди и дванадесет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 4.196 дка. /четири декара сто деветдесет и шест кв. м./, актуван с АОС 827, с начална тръжна цена 3000.00 лв.

ПИ № 024013 / двадесет и четири хиляди и тринадесет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 4.731 дка. /четири декара седемстотин тридесет и един кв. м./, актуван с АОС 828, с начална тръжна цена 3400.00 лв.

ПИ № 024014 / двадесет и четири хиляди и четиринадесет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 8.972 дка. /осем декара деветстотин седемдесет и два кв. м./, актуван с АОС 829, с начална тръжна цена 6400.00 лв.

Обща начална тръжна цена 29800.00 лв.

Депозит за участие   –  2980.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 14.07.2017 г.от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 13.07.2017 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 13.07.2017 г.

Повторен търг на 21.07.2017 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0885242838

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене