https://www.livechatalternative.com/

Процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил „ИФА Л 60”, за снегопочистване

 

З А П О В Е Д

 № 161 / 15.06.2017 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 216 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на специален автомобил:

„ИФА Л 60”, за снегопочистване – 3 части: леген-самосвал; кош за разхвърляне на пясък; дъска-снегоринна, с дата на начална регистрация 12.01.1989 г., с регистрационен номер ВН 2505 ВС, рама J604303, двигател 279988204349, с начална тръжна цена 5100.00 лв. с ДДС.

Депозит за участие   –  510.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 14.07.2017 г.от 11.45 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 13.07.2017 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 13.07.2017 г.

Повторен търг на 21.07.2017 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0885242838

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене