https://www.livechatalternative.com/

Отмяна на З А П О В Е Д № 184 / 06.07.2017 г.

З А П О В Е Д

 № 184 / 06.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 154 / 15.06.2017 г.

 

                                               О Т М Е Н Я М :

Моя Заповед № 154 / 15.06.2017 г., с която е обявена, процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

ПИ № 020016 / двадесет хиляди и шестнадесет /, представляващ – НИВА – ОСМА категория в землището на село Долни Лом, местност „МОНИНА ЛИВАДА” с площ на имота от 3.079 дка. /три декара седемдесет и девет кв. м./, актуван с АОС 1051, с начална тръжна цена 800.00 лв., поради технически проблеми с документите на имота.

За справки и информация: тел.0885242838, 0879043262

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене