https://www.livechatalternative.com/

Отмяна на З А П О В Е Д № 185 / 06.07.2017 г.

З А П О В Е Д

 № 185 / 06.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 155 / 15.06.2017 г.

О Т М Е Н Я М :

Моя Заповед № 155 / 15.06.2017 г., с която е обявена, процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

ПИ № 090004 / деветдесет хиляди и четири /, представляващ – ЛИВАДА – СЕДМА категория в землището на село Репляна, местност „ГОРНА ЧЕШМА” с площ на имота от 5.540 дка. /пет декара петстотин и четиридесет кв. м./, актуван с АОС 1052, с начална тръжна цена 5500.00 лв., поради технически проблеми с документите на имота.

За справки и информация: тел.0885242838, 0879043262

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене