https://www.livechatalternative.com/

Отмяна на З А П О В Е Д № 186 / 06.07.2017 г.

 

З А П О В Е Д

 № 186 / 06.07.2017 г.

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 156 / 15.06.2017 г.

 

                                               О Т М Е Н Я М :

Моя Заповед № 156 / 15.06.2017 г.,с която е обявена, процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

ПИ № 024007 / двадесет и четири хиляди и седем /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 3.803 дка. /три декара осемстотин и три кв. м./, актуван с АОС 823, с начална тръжна цена 2700.00 лв.

ПИ № 024008 / двадесет и четири хиляди и осем /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 8.354 дка. /осем декара триста петдесет и четири кв. м./, актуван с АОС 824, с начална тръжна цена 5950.00 лв.

ПИ № 024009 / двадесет и четири хиляди и девет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 7.122 дка. /седем декара сто двадесет и два кв. м./, актуван с АОС 825, с начална тръжна цена 5050.00 лв.

ПИ № 024010 / двадесет и четири хиляди и десет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 4.622 дка. /четири декара шестстотин двадесет и два кв. м./, актуван с АОС 826, с начална тръжна цена 3300.00 лв.

ПИ № 024012 / двадесет и четири хиляди и дванадесет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 4.196 дка. /четири декара сто деветдесет и шест кв. м./, актуван с АОС 827, с начална тръжна цена 3000.00 лв.

ПИ № 024013 / двадесет и четири хиляди и тринадесет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 4.731 дка. /четири декара седемстотин тридесет и един кв. м./, актуван с АОС 828, с начална тръжна цена 3400.00 лв.

ПИ № 024014 / двадесет и четири хиляди и четиринадесет /, представляващ – ЛИВАДА – ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ на имота от 8.972 дка. /осем декара деветстотин седемдесет и два кв. м./, актуван с АОС 829, с начална тръжна цена 6400.00 лв.

Обща начална тръжна цена 29800.00 лв., поради технически проблеми с документите на имота.

За справки и информация: тел.0885242838, 0879043262

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене