https://www.livechatalternative.com/

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Долни Лом

 

З А П О В Е Д

 № 31 / 06.02.2018 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 206 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

ПИ № 020016 / двадесет хиляди и шестнадесет /, представляващ – НИВА – ОСМА категория в землището на село Долни Лом, местност „МОНИНА ЛИВАДА” с площ на имота от 3.079 дка. /три декара седемдесет и девет кв. м./, актуван с АОС 1051, с начална тръжна цена 800.00 лв.

Депозит за участие   –  80.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 07.03.2018 г.от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 06.03.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 06.03.2018 г.

Повторен търг на 14.03.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел. 0879043262

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене