https://www.livechatalternative.com/

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 № 33 / 06.02.2018 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 301 от Протокол № 27 от 29.01.2018 г.на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост:

106 /сто и шест/ броя контейнери за сметосъбиране, четири кубика с единична цена за всеки 155.00 лв., или обща начална тръжна цена 16 430.00 лв. с ДДС

Депозит за участие   –  1643.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 07.03.2018 г.от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 06.03.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 06.03.2018 г.

Повторен търг на 14.03.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел. 0879043262

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене