https://www.livechatalternative.com/

Изменение на ПУП- с.Върбово

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

на  основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ от  ЗУТ

 

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че че със Заповед № 296 / 01.10.2018 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП –ПР в обхват: УПИ VІ – 120, УПИ VІI – 121, УПИ VІII – 119 кв.10 – по действащия кадастрален и регулационен план на с. Върбово, общ.Чепрене, обл.Видин – привеждане на дворищните регулационни линии по имотните граници на ПИ 120 , на основание § 8, ал.2, т.3 от ЗУТ.

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене.