https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д № 334 / 07.11.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 394 от Протокол № 35 от 18.10.2018 г .на Общински съвет

                                               О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом:

 

 

  359001 МИДЖУР Пасище, мера IX 302.706    

 

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 4237.88 лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена – 423.79 лв.

Търгът ще се проведе на 11.12.2018 г. от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 10.12.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 10.12.2018 г.

Повторен търг на 18.12.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене  

 

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“