https://www.livechatalternative.com/

Договор дървесина

         

   Д  О  Г  О  В  О  Р                   проект

 

№ ……/  ……….. 2013 год.

      

За продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от обект № 3,отдел 63подотдел „л” ,  временен складБърза рекаот КЛФ -2013 год. – на Община Чупрене.

 

Днес, ………. 2013год.  в с.Чупрене се сключи настоящият  договор между:

1. Община Чупрене, представлявано от Ваньо Костадинов Костин, в качеството му на Кмет на Община Чупрене, ЕИК 000159700 наричано за краткост по-долу  ПРОДАВАЧ, 

и

2. ………………………………………………………………………  с ЕИК ……………съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представляван/о чрез пълномощно от ……………………………………, управлявано от ……………………………………… и наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият договор се сключва на основание Заповед

№ ……./………2013год. на Кмета на Община Чупрене, утвърден протокол за работата на комисия и чл. 35, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане  изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

1.2. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозни количества маркирана дървесина на корен от обект № 3, отдел 63 подотдел л”,  временен складБърза рекаот КЛФ – 2013 год.  на Община Чупрене.

1.3. КУПУВАЧЪТ приема и заплаща договорената между страните цена посочена в точки 2.1. от настоящия договор.

1.4. Срок на получаване на позволителното за сеч от страна на КУПУВАЧА за всяко едно насаждение от обекта посочено в т. 1.2., е както следва:

 

1.4.1. за отдел 63 подотдел „л”, до ……………… 2013 год., срока за сеч е до 31.10 2013г., а извоза  е до 31.10.2013 год.

 

1.5. Крайния срок на действие на договора е до 31.10.2013год.

1.6. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване на дървесината от горите.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за  общото прогнозно количество  от 219 пл. куб.м. прогнозни количества маркирана дървесина на корен от обект № 3, отдел 63 подотдел „л”,е 10 900 лв(десет хиляди и деветстотин) лева без вкл. ДДС, разпределена по асортименти съгласно спецификация, неразделна част от настоящия договор.

                  

Категории дървесина Сортименти

 Дървесен вид

Количество

Очаквани приходи от продажба на сортименти

 

Начална цена

Стойност к.3 * к.4

 

куб.м.

лв./куб.м.

лв./куб.м.

 

1

2

3

4

5

 

обект № 3 – 63  ”л”

 

 

 

 

 

Едра

 

   121 

 

 

 

тр.бичене d > 30 см.

 бк

               121

 60

7260

 

Средна

 

                  5

 

 

 

 

 

Технологична д-на

бк

5

39

195

 

Дребна

 

 2

 

 

 

технологична д-на

бк 

 2

 39

 78

 

Дърва

 

91

 

 

 

ОЗМ

бк

64

37

2368

 

дърва за огрев

бк

27

37

999

 

Общо за обекта

 

219

 

10 900

 

 

2.2. На 15-то и 30-то число на всеки календарен месец се изготвя протокол между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА за реално добита и извозена дървесина, съгласно приложен опис на превозните билети по асортименти. Въз основа на изготвения протокол се издава фактура с включен ДДС върху цената на дървесината. Плащанията се извършват по банкова сметка:  IBAN BG39 IABG74968400402200, BIC IABGBGSFКод плащане 444000 Интернешънъл Асет Банк АД ,клон гр. Видин.

 

2.3. ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети по асортименти.

2.4. Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената дървесина като цяло е крайния срок за извоз, посочен в съответното позволително за сеч за даденото насаждение от обекта, предмет на настоящия договор.

2.4.1. Добитата дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всяка асортимент се определена в т. 2.1  от настоящия договор.

2.4.2. При разлики между действително добитите количества дървесина по асортименти и предварително посочените към настоящия договор, заплащането се извършва на база действително добито количество от даден асортимент по посочените от КУПУВАЧА в настоящия договор цени.

2.5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от цената подоговора и се внася преди сключване на договора.

      2.6. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 5 работни дни  след окончателното приемане на извършената работа с приемо-предавателни протоколи за обекта, като при неспазване на посочения срок  Продавачът дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.

       2.7.Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от Продавача след освидетелствуване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими суми по настоящия договор иследокончателното транспортиране на цялото количество действително добита дървесина. Протоколът за освидетелствуване на сечищата се подписва от лицензирания лесовъд.

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

3.1. С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-приемателния протокол насажденията от обекта се предават на КУПУВАЧА. От момента на предаването върху него преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана и охраната срещу незаконна сеч в обекта.

3.2. Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва.

3.3. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА от момента на издаване на превозен билет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на дървесината от насажденията в обекта, считано от датата на издаване на позволителното за сеч. Предоставянето на отделите от обекта се удостоверява с подписване на приемателно-предавателен протокол между страните, като от страна на КУПУВАЧА  задължително участва и лицензирания лесовъд.

4.2. С подписване на договора, ПРОДАВАЧЪТ, издава позволителното за сеч за маркираната дървесина  в срока посочен в гл. I т. 1.4 от настоящия договор.

4.3. ПРОДАВАЧЪТ е задължен:

4.3.1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във всяко едно насаждение от обекта предмет на настоящия договор.

4.3.2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план.

4.3.3. Да осигури свой представител при извършването на добива на дървесина.

4.3.4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от него вноска.

4.3.5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната уредба.

4.3.6. Да освидетелства сечището в определения срок.

4.4. ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧЪТ.

4.5. ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи промяна в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на анекс към договора за извършване на ползване в насаждението, при запазване на достигнатите цени по асортименти за даденото насаждение.

4.6. При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т. 4.5. от настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да сключи анекс, с които прекратява действието на договора спрямо конкретното насаждение.

4.7. При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т. 4.5. от настоящия договор и след като  сечта  е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед сечта. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме обекта, съгласно тръжните книжа на насажденията от обекта предмет на настоящия договор. 

5.2. Да получи позволителното за сеч, в срока указан в гл. I т.1.4 от настоящия договор.

5.3. Да спазва технологичния план за осъществяване на добива и извоза на дървесината изготвен така, че да осигурява опазване на оставащия дървостой, младиняк, подраст и създаващ минимум предпоставки за ерозия за всяко едно насаждение от обекта.

5.4. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план.

5.5. Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по настоящия договор.

5.6. Да осигури присъствието на лицензирания лесовъд, с който е в трудово-правни отношения, при освидетелстване на сечището и подписване на акт за това, както и в случаите на осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС или РДГ.

5.7. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в настоящия договор.

5.8. След  изпълнение  на  договора  да  предаде  сечището  почистено по начина указан в позволителното за сеч.

5.9. Да изгражда (извозните) пътища необходими за усвояване на дървесината и да поддържа горските пътища към и в обекта, в който извършва сечта за своя сметка, след съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА.

5.10. В случай, че не извършва сеч и извоз на дървесина по издаденото позволително, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА  месечно право на ползване пропорционално на срока за сеч указан, в позволителното.

Да участва в гасенето на пожари, възникнали в обекта с транспортна техника и средства;

5.11. Посочените в документацията количества дървесина са прогнозни. При разлика между действително добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането се извършва по предложената от КУПУВАЧА цена за 1 м3 на действително добитите количества асортименти дървесина.

5.12. КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА пропуснатото право на ползване за неусвоеното в срок количество дървесина, изчислено по възможния добив по дървесен вид и асортименти за съответното насаждение.

5.13. КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество едра строителна дървесина по асортименти, съгласно посочените в БДС. В случаите, когато същият добива асортименти извън посочените в БДС, отнасянето на тези асортименти към съответната категория дървесина в протокола за кубиране се извършва само въз основа на диаметъра на тънкия край и качеството  на дървесината, съгласно БДС.

5.14. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване върху дървесината от обекта.

5.15. КУПУВАЧЪТ  отстранява за своя сметка допуснатите (причинените) повреди на пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в обекта.

5.16. При извършване на мероприятията по сечта, разкройването, извоза и транспортирането на добитата дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ  е длъжен да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, и носи отговорност при злополука с наети от него лица.

5.17. КУПУВАЧЪТ, в случай че извършва ползването на дървесината от обекта с подизпълнители, е длъжен преди започване на дейността и подписване на предавателно –  приемателния протокол за съответното насаждение да представи на ПРОДАВАЧА, надлежен документ, удостоверяващ наличието на представителна власт на определения от него подизпълнител и нейните рамки, както и всички документи за него съгласно тръжните условия. В случай на прекратяване на представителната власт на подизпълнителя, КУПУВАЧЪТ е длъжен в рамките на три работни дни от датата на настъпване на събитието да уведоми писмено за това ПРОДАВАЧА.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма. Адресите  за кореспонденция на страните по договора са посочените адреси на седалището и управлението им.

6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна. При неизпълнение връчените книжа на адреса, се смятат за редовно връчени.                 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият договор може да бъде прекратен:

7.1. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатирано нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА.

7.2. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатиране на нарушение на разпоредбите ЗГ.

7.3. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, отказ от страна на КУПУВАЧА да получи позволителното за сеч в срока определен в гл. I т. 1.4 от настоящия договор.

7.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите на повторно неизпълнение  от страна на КУПУВАЧА на задълженията си посочени в т. 5.17 от настоящия договор.

7.5. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши плащане съгласно т. 5.7 и 5.13 от настоящия договор.

7.6. В случаите посочени в т. 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4. и 7.5  от настоящия договор, внесената от КУПУВАЧЪТ гаранция за изпълнение  не се връща.       

7.7. С изтичане на срока на договора.

7.8. По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма.

7.9. Страната по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. При настъпване на форсмажорни обстоятелства съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства. Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по горния ред, неустойка не се дължи.

7.10Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧЪТ възстановява на КУПУВАЧА  внесените по договора суми, без да дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.

7.11. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и е започнала сеч, договора се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по договора се възстановяват. ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

8.1. При забава от страна на КУПУВАЧА при заплащане на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на законната лихва от дължимата цена до края на издължаването й.

8.2. В случаите посочени в гл. VII точки: 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 и 7.5 от настоящия договор КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на 20 % от сумата  посочена в гл. II т. 2.1 на същия.

8.3. В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и КУПУВАЧЪТ не е усвоил изцяло обекта, същият дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на 20 % от сумата  останала като неизпълнение по договора.

   IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

9.2. Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в ЗГ и по взаимно съгласие между страните, изразени в писмена форма.

9.3  Срока на договора  може да бъде удължен след внасяне на цялата дължима сума по договора.

9.4. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

9.5. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва спора се решава от компетентен съд.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

ПРОДАВАЧ:                                                         КУПУВАЧ:

Община Чупрене                                                                             ………………………..

 

Ваньо Костин                                                              Представител:

Кмет на Община Чупрене                                                             /…………………../