https://www.livechatalternative.com/

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Репляна

З А П О В Е Д

 № 20 / 21.01.2019 г.

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 207 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

ПИ № 090004 / деветдесет хиляди и четири /, представляващ – ЛИВАДА – СЕДМА категория в землището на село Репляна, местност „ГОРНА ЧЕШМА” с площ на имота от 5.540 дка. /пет декара петстотин и четиридесет кв. м./, актуван с АОС 1052, с начална тръжна цена 5500.00 лв.

Депозит за участие   –  550.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 13.02.2019 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 13.02.2019 г.

Повторен търг на 21.02.2019 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене 

 

 

Съгласувал:

адв. Славяна Младенова

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“