https://www.livechatalternative.com/

Съобщение – Проект за изменение на ПУП

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ

       Уведомяваме всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“ и  отреждане „за магазин и кафене“, на основание чл.134, ал.1, т.1от ЗУТ.

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.