https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост. Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1123

 

З А П О В Е Д

№ 199 / 17.05.2019 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 487 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене,

О Т К Р И В А М:

           Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1123 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка,  хиляда сто двадесет и три/, с предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За стопански двор, с адрес на поземления имот: с.Чупрене, с площ на имота от 884 кв. м. /осемстотин осемдесет и четири  кв.м./, актуван с АОС 1417, с начална тръжна цена 5304.000 лв. с ДДС.

Депозит за участие- 530.40 лв.

Цена на тръжната документация-  50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/

Търгът ще се проведе на 25.06.2019 г. от 10.45 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, до 15.00 часа на 24.06.2019 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10 % върху продажната цена се внасят до 16.00 часа на 24.06.2019 г.

Повторен търг на 02.07.2019 г. при същите условия, на същото място и час.

За справка и информация: тел. 0879043262

 

 

АСЕН ДЖУНИНСКИ

 За Кмет Община Чупрене 

Съгласно Заповед № 172 / 23.04.2019 г.

 

Съгласувал:

Адв.Славяна Младенова

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Вера Николова

Спец. „Общинска собственост“